ข่าว : ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น

รายละเอียด  : องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย ได้ดำเนินการประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา คือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)ผู้แจ้งข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน ประกาศเมื่อ :