ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
27 ธ.ค. 2562
2 ประชาสัมพันธ์ ฉีดพ่นหมอกควัน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
06 มิ.ย. 2562
3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อปท. (ITA 61) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
15 พ.ค. 2562
4 ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
29
02 พ.ค. 2562
5 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมด้านคุณธรรม รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 เม.ย. 2562
6 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
26 มี.ค. 2562
7 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
20 มี.ค. 2562
8 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 มี.ค. 2562
9 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2562
67
21 ม.ค. 2562
10 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
09 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7